Мақала

  СыбайласжемқорлықпенкүресуҚазақстанның бүгінгікүнгікүрделімәселесіболыпотыр. Үлкенәлеуметтікқасіретболыптабылатынолсаясидамутұрғысынанбір-бірінеұқсамайтын  әлемдегі барлық  елдердің  қай-қайсысын да  қатты алаңдататыны анық.
 «Сыбайласжемқорлық» дегентүсінікмағынасынаэтимологиялық қараумұны «парағасатыпалу», «пара»ретінде, «corruptio» дегенлатынсөзіналып, анықтауғамүмкіндікбереді. Римқұқығындасондай-ақ «corrumpire» түсінікболған, олжалпысөзбенайтқанда «сындыру, бүлдіру, бұзу, зақымдау, жалғандау, парағасатыпалу»дегентүсінікберіп, құқыққақарсыіс – әрекеттібілдірген. Орыстілінің түсіндірмесөздігісыбайласжемқорлықтыпараберіпсатыпалу, лауазымдыадамдардың, саясиқайраткерлердің сатқындығыретіндесипаттайды.
Мемлекеттің дамуынабармақ басты, бұрынғыөткената-бабаларымыздадөпбасып «турабидетуғанжоқ, туғандыбидеиманжоқ» деген. Олардың әділдікпентурашылдықтытуеткендігінғасырқайраткерлеріТөлеби, Қазыбекби, Әйтекебижәнетағыдабасқабіртуарбилерменшешендердің өмірідәлелболатындығынбізтарихтанжақсыбілеміз.
ҚазақстанРеспубликасының заңнамаларынасәйкес, сыбайласжемқорлық қылмыстарғанегізіненлауазымдықылмыстаржатады. Өміркөрсеткендей, қызметөкілеттігінтеріспайдалану, биліктінеқызметтікөкілеттіктіасырапайдалану, параалу, параберу, парақорлыққаделдалболу, қызметтікжалғандық жасау, көрінеужалғансөзжеткізу, сеніптапсырылғанбөтенмүліктіиеленіпалунемесеысырапету, көрінеужалғанжауапберу, сарапшының жалғанқорытыңдысынемесеқатеаудару, жалғанжауапберугенемесежауапберуденжалтаруға, жалғанқорытындыберугенеқатеаударуғасатыпалу, лауазымдыадамдардың сотүкімін, сотшешіміннемесеөзгедесотактісінорындамау, осындайқылмыстардың барлығыжемқорлық сыбайластық байланыстардыпайдалануарқылыжасалады.
Сыбайласжемқорлық әлеуметтік – экономикалық даму, нарықтық экономиканықұруинвестициялартартупроцесінбаяулататынжәнедемократиялық мемлекеттің саясижәнеқоғамдық институттарынакеріәсерететін, елдің дамуболашағынаайтарлықтайқауіптөндіретінқұбылыс. Елбасыбиылда «Қазақстанхалқының әл-ауқатынарттыру – мемлекеттіксаясаттың бастымақсаты»аттыөзінің ҚазақстанхалқынаЖолдауында«демократиялық қоғамжағдайындақылмыспенсыбайласжемқорлыққақарсыкүресерекшемәнгеиеболады»депатапкөрсетті. Яғнибұлмемлекеттің осыжағымсызқұбылыстыжоюбағытындағыкешендіжәнежүйелікүресжүргізусаясатыжанданып, әріқарайжалғасынтабадыдегенсөз.
Соныменқатарсыбайласжемқорлықпенпәрмендікүресуүшінхалықтың құқықтық сауатсыздығынжоятын, құқықтытүсіндіружұмысының деңгейіменсапасынарттырукеректігінің маңызызор. Халық өздерінің құқықтарын, өздерінеқарсықандайдабірқұқыққақайшыіс-әрекетжасалғанжағдайдақандайіс-қимылқолданукеректігінің нақтыжолдарынтолық білулеріқажет. Конституциялық тәртіптіқорғау, сыбайласжемқорлықпенкүресаясындатиімді, бірыңғайжалпымемлекеттіксаясатжүргізу, мемлекетпеназаматтардың өмірсүруінің барлық салаларындасыбайласжемқорлық пеноның көріністерідеңгейінтөмендету, қоғамның мемлекеткежәнеоның институттарынасеніміннығайтубүгінгікүндегібастымақсатболыптабылады.
Кез-келгенөркениеттіқоғамүшінсыбайласжемқорлықпенкүресең өзектімәселелердің біріболыптабылады. Сыбайласжемқорлық мемлекеттіішіненжоюдың бастамасыменжетістіктердіжоққашығаратын, ұлттық қауіпсіздіккеқауіп-қатерәкелетіндігікүмәнсіз. СондықтандаҚазақстанРеспубликасының мемлекеттіксаясатының негізгібасымдылықтарының біріболыпосы жемқорлықпенкүресуболыптабылады.
Біздің қоғамдасыбайласжемқорлыққаорынжоқ. Қоғамның барлық күш-жігерінбіріктіріп, осыдерттің оданәріушықпауыүшінонытоқтатудың барлық амалдарынқолдануарқылығанабұлқұбылысқатиімдітүрдеқарсытұруғаболады.
 Елболыпеңсеміздікөтергенімізге, тәуелсіздігіміздіалып, шаршыәлемгетанылғанымызғажиырмажылдай уақытөтті. Өткенімізгекөзсалсақ, ЕлбасымызНұрсұлтанӘбішұлыНазарбаевтың көрегенсаясатының арқасындамемлекетіміздің тамырытереңгетартып, нығаятүсуінебағытталғанқұқықтық заңнамаларменіс-шараларқабылданып, елэкономикасыменәлеуметтікжағдайытүзеліп, әлеммемлекеттерінің ортасынанөзорынынайқындады. Бүкіләлемгеөзінің біртұтастығымен, ажырамасбірлігіментанылды. Қоғамдамуының жаңажолынтаңдап, уақыттантуындағанәртүрлікеселдерденайығудыміндететіпқойды. Олжол – ПрезиденетімізНұрсұлтанӘбішұлының бастауыменалғақойылғансыбайласжемқорлықпенкүресжолы.
Сондықтансыбайласжемқорлықпенкүресубарлық ҚазақстанРеспубликасыазаматтарының азаматтық борышыдепбілукерек.
«Жуалы ауданы, Б. Момышұлы ауылының әкімі аппараты» кмм-сі бас маманы А. Алимбекова

 

Үш тілділік – заман талабы.
Қазақстан Республикасының 2011-2020 жылдарға арналған Тілдерді қолдану мен дамытудың Мемлекеттік бағдарламасында еліміздегі өмір сүріп жатқан халықтардың мәдениеті мен дәстүріне құрметпен қарайтын, үш тілді еркін меңгерген, көпмәденилік тұлғаны тәрбиелеу ісіне көп мән беріледі. Бұл мемлекеттік бағдарлама аясында тілдерді үйрену ісіне ерекше көңіл бөлінуде.
Тәуелсіздік тізгіні қолымызға тиіп, егеменді ел болған алғашқы күндерден бастап-ақ елімізде тіл саясаты Мемлекет басшысы Н. Назарбаевтың тікелей басшылығымен салиқалы да, сындарлы түрде жүзеге асырылуда.
Елбасы жыл сайынғы Қазақстан халқына арнайтын дәстүрлі жолдауларында да тіл саясатына, оның ішінде қоғамдағы мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру мәселесіне тоқталмай өткен емес.
Білім мен ғылымның, экономиканың, бизнестің, саясаттың, жалпы бәсекелестіктің қарыштап дамып отырған бүгінгідей жаһандану кезеңінде Елбасы көрегендік танытып, алдымызға үш тілді білу қажеттігін қойып отыр. Әсіресе, өскелең ұрпақтың, жастар алдында бірнеше тіл білу міндеті тұр.
Мемлекет басшысы Қазақстан халқына Жолдауында: “Қазақстан халқы бүкіл әлемде үш тілді пайдаланатын жоғары білімді ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі — ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі —жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі”, — деген болатын. Үш тілділік – заман талабы
    Тіл – қай ұлтта, қай елде болса да
қастерлі, құдіретті.Бүгінгі нарық заманы бізден бәсекеге қабілетті болуымызды, дамыған отыз елдің қатарынан көрінуіміз үшін білімді де озық ойлы
азаматтарды тәрбиелеуімізді талап етеді.
Әлемдегі жоғары дамыған елдердің санатына енуді көздеген халықтың басты
мақсаты да сауатты ұрпақ тәрбиелеу. Сауатты ұрпақ тәрбиелеу дегеніміз өз ана
тілінде еркін сөйлей алатын, оны терең меңгерген ұрпақ.
    Ал, ана тілін жақсы білмейінше, сауатты
сөйлеп, сауатты жазып, тіл байлығын мол қолданбайынша, шын мәніндегі мәдениетті адам бола алмайсың.
Мемлекеттік тілді және басқа тілдерді үйрену арқылы балалар мен
жастардың әлем және ұлттық мәдениетті игерулеріне, өз халқы мен басқа халықтардың
дәстүрлері мен мәдениетін зерттеуіне және қабылдауына жағдай жасау керек, яғни полимәдениетті тұлға қалыптастыру керек.
     «Елу жылда ел жаңа…» демекші, еліміз тәуелсіздікке қол жеткізгеннен бері әлемнің көптеген дамыған елдерімен мәдени, экономикалық, саяси және  әлеуметтік жағынан байланыс жасап келеді. Бұл
қатынастардың оң нәтижелі болуы, ел мен елдің, халық пен халықтың өзара
ынтымақтастығы, өзара түсіністігі, яғни тіл білуінен.
        Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев Қазақстандағы тілдердің үш тұғырлығы туралы ойды алғаш рет 2006 жылы Қазақстан халқының Ассемблеясында айтқан. 2007 жылғы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан»жолдауында Елбасы «Тілдердің үштұғырлығы»
– «Триединство языков» мәдени жобасын кезендеп іске асыруды ұсынды.
Тілдердің үштұғырлығы идеясында Елбасы оған нақты анықтамасын берген, қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық қатынас тілі, ал ағылшын тілі –жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі. Елбасының 2011 жылғы «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз!»атты жолдауында 2020 жылға дейінгі еліміздің әлеуметтік – экономикалық дамуының
нақты жоспарын айқындап берді.Елбасының бұл жоспары Қазақстанның әлемдікдағдарыстың қашан аяқталуын күтпей өзіндік даму стратегиясын алдын ала  белгілеуі деп айтар едім. Президентіміз тек экономиканы ғана
емес, сонымен қатар ғылым мен білім, денсаулық сақтау салаларын барынша
дамытуға көп көңіл бөлгендігін ерекше атап өтті. Осы жолдауда білім мен ғылымның модернизациясын жалғастыру қажеттігін меңзеді.
     Үштілділік жөніндегі сөз Елбасымыздың “Тілдердің үштұғырлығы мәдени жобасын кезеңдеп жүзеге асыруды қолға алуды ұсынамын. Қазақстан бүкіл әлемге халқы үш тілді пайдаланатын мәдениетті ел ретінде танылуға тиіс.
Бұлар – қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық қатынас тілі және
ағылшын тілі – жаһандық экономикаға ойдағыдай кіру тілі” деген салиқалы
үндеуінен бастау алған болатын. Сонымен қатар Нұрсұлтан Әбішұлы: “Мектептерге ағылшын тілінен шетелдік оқытушыларды тарту қажет. Кез келген ортанқол мектептің балаларға ең жоғары деңгейде шет тілін оқып үйренуіне жағдай жасайтындай дәрежеге қол жеткізуіміз міндет” – деп ерекше  атап көрсеткен.
 
«Жуалы ауданы, Б. Момышұлы ауылыныңәкімі аппараты» кмм-сі бас маманы А. Алимбекова