Жуалы ауданының ауыл шаруашылығы бөліміне Субсидияланатын тұқымдарды сатып алу жөніндегі шығындарды өтеуге субсидиялар алуға арналған өтінім.

 

 

Тұқымшаруашылығындамытуды
субсидиялауқағидаларына
3-қосымша
Нысан
Жуалыауданыныңауылшаруашылығыбөліміне
Субсидияланатынтұқымдардысатыпалужөніндегі
    шығындардыөтеугесубсидияларалуғаарналғанөтінім
«Гамбург»ЖШСатынанЖарғынегізіндеәрекетететінбасшысы ГеоргКох
егісжұмыстарынжүргізугепайдаланылған 4,4 тоннамөлшеріндегіжүгерітұқымы, сорты (будан) «Тулпар-539»субсидияланатынтұқымдарынсатып
алужөніндегішығындардыөтеугесубсидиялартөлеудісұрайды.
Деректеркөзі*
Қажеттімәліметтер
Деректер
1
2
3
4
1.
Заңдытұлғаүшін–мемлекеттіктіркеу (қайтатіркеу) туралыкуәлік**немесеанықтама
тіркеунөмірі
№070240016461
тіркеукүні
2010 жыл 02 наурыз
атауы
«Гамбург» ЖШС
орналасқанжері
Жуалы ауданы, Бурнооктябрь ауылы,
мемлекеттіктіркеукүні
2010 жыл 02 наурыз
кімберді
ҚР әділет министрлігі
2.
Жекетұлғаүшін–жекебасынкуәландыратынқұжат
жекебасынкуәландыратынқұжатнөмірі
ЖСН****
кімберді
берілгенкүні
Жекетұлғаүшін–даракәсіпкердімемлекеттіктіркеутуралыкуәлік
орналасқанжері
тіркеукүні
кімберді
3.
Ауылшаруашылығыкооперативтеріүшін–мемлекеттіктіркеу (қайтатіркеу) туралыкуәлікнемесеанықтама***
БСН****
тіркеунөмірі
тіркеукүні
атауы
орналасқанжері
мемлекеттіктіркеукүні
кімберді
субсидиятиесіліауылшаруашылығыкооперативімүшесініңатауы
субсидиятиесіліауылшаруашылығыкооперативімүшесініңБСН/ЖСН****
4.
Жеручаскесінесәйкестендіружәне (немесе) құқықбелгілеуқұжаты
актініңнөмірі
958340,966664,966665,976776,
кадастрлықнөмірі
№06-089-087-059,№06-089-086-080,
№06-089-086-323, №06-089-050-004,
барлықалаңы, гектар
200
оныңішіндеегістік
200
сорттарғаарналғаналаң, гектар
дақыл, сорт, репродукция
будандарғаарналғаналаң, гектар
168
дақыл, будан, репродукция
сорты (будан) «Тулпар-539»біріншірепродукциялы
нысаналымақсаты
ш/қ жүргізу үшін
сәйкестендіруқұжатыныңнөміріжәнеберілгенкүні, кімберді
№231 26.09.2013ж, №4015 26.07.2011ж,
№229 26.09.2013ж, №228 26.09.2013ж
жер қатынастар бөлімі
жеручаскесініңменшікиесініңнемесежерпайдаланушыныңатауы
«Гамбург» ЖШС
5.
Ағымдағышотыныңбар-жоғытуралыақпарат
ЖСК****
№ KZ756010161000218639
№  070240016461
Кбе****
17
банктіңнемесеҰлттықпочтаоператорыныңдеректемелері:
банктіңнемесеҰлттықпочтаоператорыныңатауы
Халық банк, Тараз қаласы, Жамбыл пр. №145,
БСК****
HSBKKZKX
БСН****
9406441000130
Кбе****
17
6.
Сатыпалынғантұқымдарғабастапқытөлемқұжаттары, тұқымдардыжөнелтугежүкқұжаттар
нөмірі (шот-фактура, кірісжәнешығыскассалықордерлержәне (немесе) төлемтапсырмалары)
№1113 от 18.03.2016 ж (1)
№ 115 от 25 март 2016 ж
берілгенкүні
25 март 2016ж
тұқымсатушыныңатауы
«Будан» ЖШС
тұқымсатушыныңорналасқанжерініңмекенжайы
Алматы обл, Енбекшіқазақ ауд, Балтабай ауылы, Алматы көшесі №124
тұқымсатушыныңЖСК****
010240000494
тауар-көлікжүкқұжатыныңнөмірі
№1102     18.03.2016ж
дақыл, сорт (будан), репродукция
сорты (будан) «Тулпар-539»
өлшембірлігі
кг
мөлшері (көлемі)
4400
ҚҚС-пен**** бағасы (теңге)
535,71
барлықөткізуқұны
2 640 000
7
Тұқымдардыңсорттықжәнесебусапасынрастайтынқұжаттар
нөмірі
№ KZ14RDC00000116
берілгенкүні
20.11.2014 ж  №115
кімберді
Алматы облысы Ауыл шаруашылық басқармасы
8
Мақтатұқымынхимиялықәдіспенөңдеугеарналғаншарттуралыақпарат
шарттыңнөмірі
шартжасалғанкүн
тұқымдардыхимиялықәдіспенжалаңаштаужөніндегікөрсетілетінқызметтердіжеткізуші
актігесәйкесжұмыстардыңорындалғанкүні
     Ескертпе:
* өтінімберушіденкөрсетілгенқұжаттардыңтүпнұсқаларынжәнекөшірмелерінталапетугежолберілмейді;
** «ҚазақстанРеспубликасыныңкейбірзаңнамалықактілерінезаңдытұлғалардымемлекеттіктіркеужәнефилиалдарменөкілдіктердіесептіктіркеумәселелерібойыншаөзгерістерментолықтыруларенгізутуралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағыҚазақстанРеспубликасыныңЗаңықолданысқаенгізілгенгедейінберілгензаңдытұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайтатіркеу) туралыкуәлікзаңдытұлғақызметінтоқтатқанғадейінқолданыстаболады.
*** кестенің 3-жолындакөрсетілгенмәліметтерауылшаруашылығыкооперативініңсубсидиятиесіліәрбірмүшесінетолтырылады.
**** аббревиатуралардыңтолықжазылуы:
ЖСН – жекесәйкестендiрунөмiрі;     ЖСК – жекесәйкестендiрукоды;
БСК – банктіксәйкестендiрукоды;     БСН – бизнес-сәйкестендiрунөмiрі;
ҚҚС – қосылғанқұнсалығы;     Кбе – бенефициаркоды.
                    Тиесілісубсидияларесебі
Дақылдыңатауы
Сорттың, буданныңатауы
Репродукция
Алаң, гектар
Субсидияланатынтұқымдардысатыпалунормасы, гектарғакилограмм*
1 килограммтұқымның
бағасы, теңге
Коэффициент**
Тиесілісубсидиялардыңсомасы, теңге (5-б. х 6-б. х
(7-б. х 8-б.))
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Дәндік жүгері
Тулпар 539
бірінші ұрпақ
168
26
483,3
0,7
1 477 738
     Ескертпе:
* облыстыңжергіліктіатқарушыорганыныңқаулысыменбекітілгенсубсидияланатынтұқымдардысатыпалунормасы;
** 0,7 коэффициентіҚазақстанРеспубликасындапайдалануғаұсынылатынселекциялықжетiстiктердiңмемлекеттiктiзiлiмiнеенгізілгенсорттардыңсубсидияланатынтұқымдарынсатыпалғанжағдайдақолданылады;
0,3 коэффициентіҚазақстанРеспубликасындапайдалануғаұсынылатынселекциялықжетiстiктердiңмемлекеттiктiзiлiмiнеенгізілмегенсорттардыңсубсидияланатынтұқымдарынсатыпалғанжағдайдақолданылады.
     ҰсынылғанақпараттыңдұрыстығынрастаймынжәнедұрысемесмәліметтерұсынғанымүшінҚазақстанРеспубликасыныңзаңдарынасәйкесжауапкершіліктуралыхабардармын.
Ақпараттықжүйелердеқамтылғанзаңменқорғалатынқұпиянықұрайтынмәліметтердіпайдалануғакелісемін.
Басшы (несенімхатбойыншаоныңөкілі):
______________ ГеоргКох    (қолы)
Мөрорны (барболса)
2016жылғы«___» ____________
Өтінім 2016жылғы«_»____ қарауғақабылдандыжәне№ __ болыптіркелді.
______________ НурлыбаевСабитАмирханович
(қолы)       (тегі, аты, әкесініңаты (жекебасынкуәландыратын
құжаттабарболса))
———————————————————————
(кесусызығы)
                              Талон
Өтінім№____________
20__ жылғы«___» ________ _____сағат_____минуттақарауғақабылданды.
_________ ___________________________________________________________
(қолы)   (өтінімдіқабылдағанжауаптыадамныңтегі, аты, әкесінің
аты (барболғанжағдайда))
Тұқымшаруашылығындамытуды
субсидиялауқағидаларына
3-қосымша
Нысан
Жуалыауданыныңауылшаруашылығыбөліміне
Субсидияланатынтұқымдардысатыпалужөніндегі
    шығындардыөтеугесубсидияларалуғаарналғанөтінім
«Бахыт»ш/қатынанЖарғынегізіндеәрекетететінбасшысы Д. Тлеукулов
егісжұмыстарынжүргізугепайдаланылған 1,0 тоннамөлшеріндегіжүгерітұқымы, сорты (будан) «Тулпар-539»біріншірепродукциялысубсидияланатынтұқымдарынсатып
алужөніндегішығындардыөтеугесубсидиялартөлеудісұрайды.
Деректеркөзі*
Қажеттімәліметтер
Деректер
1
2
3
4
1.
Заңдытұлғаүшін–мемлекеттіктіркеу (қайтатіркеу) туралыкуәлік**немесеанықтама
тіркеунөмірі
№0001584
тіркеукүні
2000 жыл 03 наурыз
атауы
«бахыт» ш/қ
орналасқанжері
Жуалы ауданы, Ақтөбе  ауылы,
мемлекеттіктіркеукүні
2000 жыл 03 наурыз
кімберді
ҚР қаржы министрлігі
2.
Жекетұлғаүшін–жекебасынкуәландыратынқұжат
жекебасынкуәландыратынқұжатнөмірі
№020937558
ЖСН****
560202302575
кімберді
МЮ РК
берілгенкүні
03.07.2007ж
Жекетұлғаүшін–даракәсіпкердімемлекеттіктіркеутуралыкуәлік
орналасқанжері
тіркеукүні
кімберді
3.
Ауылшаруашылығыкооперативтеріүшін–мемлекеттіктіркеу (қайтатіркеу) туралыкуәлікнемесеанықтама***
БСН****
тіркеунөмірі
тіркеукүні
атауы
орналасқанжері
мемлекеттіктіркеукүні
кімберді
субсидиятиесіліауылшаруашылығыкооперативімүшесініңатауы
субсидиятиесіліауылшаруашылығыкооперативімүшесініңБСН/ЖСН****
4.
Жеручаскесінесәйкестендіружәне
(немесе) құқықбелгілеуқұжаты
актініңнөмірі
 №0035862
кадастрлықнөмірі
№06-089-060-118
барлықалаңы, гектар
38
оныңішіндеегістік
38
сорттарғаарналғаналаң, гектар
дақыл, сорт, репродукция
будандарғаарналғаналаң, гектар
38
дақыл, будан, репродукция
сорты (будан) «Тулпар-539»
нысаналымақсаты
ш/қ жүргізу үшін
сәйкестендіруқұжатыныңнөміріжәнеберілгенкүні, кімберді
№2900
  01.09.2004ж,
жер қатынастар бөлімі
жеручаскесініңменшікиесініңнемесежерпайдаланушыныңатауы
«бахыт» ш/қ
5.
Ағымдағышотыныңбар-жоғытуралыақпарат
ЖСК****
KZ98563H350000064219
Кбе****
19
банктіңнемесеҰлттықпочтаоператорыныңдеректемелері:
банктіңнемесеҰлттықпочтаоператорыныңатауы
КазПочта  АҚ
БСК****
211500099285
БСН****
991141004922
Кбе****
19
6.
Сатыпалынғантұқымдарғабастапқытөлемқұжаттары, тұқымдардыжөнелтугежүкқұжаттар
нөмірі (шот-фактура, кірісжәнешығыскассалықордерлержәне (немесе) төлемтапсырмалары)
№1655 от 11.04.2016 ж (1)
№ 1667 от 11. 04.2016ж
№ 1525 от 12 апрель 2016 ж
№1537 от 12 апрель 2016ж
берілгенкүні
11 апрель март 2016ж
тұқымсатушыныңатауы
«Будан» ЖШС
тұқымсатушыныңорналасқанжерініңмекенжайы
Алматы обл, Енбекшіқазақ ауд, Балтабай ауылы, Алматы көшесі №124
тұқымсатушыныңЖСК****
010240000494
тауар-көлікжүкқұжатыныңнөмірі
№1642     11.04.2016ж
№1654     11.04.2016ж
дақыл, сорт (будан), репродукция
сорты (будан) «Тулпар-539»
өлшембірлігі
кг
мөлшері (көлемі)
1000
ҚҚС-пен**** бағасы (теңге)
535,71
барлықөткізуқұны
600 000
7
Тұқымдардыңсорттықжәнесебусапасынрастайтынқұжаттар
нөмірі
№ KZ14RDC00000116
берілгенкүні
20.11.2014 ж  №115
кімберді
Алматы облысы Ауыл шаруашылық басқармасы
8
Мақтатұқымынхимиялықәдіспенөңдеугеарналғаншарттуралыақпарат
шарттыңнөмірі
шартжасалғанкүн
тұқымдардыхимиялықәдіспенжалаңаштаужөніндегікөрсетілетінқызметтердіжеткізуші
актігесәйкесжұмыстардыңорындалғанкүні
     Ескертпе:
* өтінімберушіденкөрсетілгенқұжаттардыңтүпнұсқаларынжәнекөшірмелерінталапетугежолберілмейді;
** «ҚазақстанРеспубликасыныңкейбірзаңнамалықактілерінезаңдытұлғалардымемлекеттіктіркеужәнефилиалдарменөкілдіктердіесептіктіркеумәселелерібойыншаөзгерістерментолықтыруларенгізутуралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағыҚазақстанРеспубликасыныңЗаңықолданысқаенгізілгенгедейінберілгензаңдытұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайтатіркеу) туралыкуәлікзаңдытұлғақызметінтоқтатқанғадейінқолданыстаболады.
*** кестенің 3-жолындакөрсетілгенмәліметтерауылшаруашылығыкооперативініңсубсидиятиесіліәрбірмүшесінетолтырылады.
**** аббревиатуралардыңтолықжазылуы:
ЖСН – жекесәйкестендiрунөмiрі;     ЖСК – жекесәйкестендiрукоды;
БСК – банктіксәйкестендiрукоды;     БСН – бизнес-сәйкестендiрунөмiрі;
ҚҚС – қосылғанқұнсалығы;     Кбе – бенефициаркоды.
                    Тиесілісубсидияларесебі
Дақылдыңатауы
Сорттың, буданныңатауы
Репродукция
Алаң, гектар
Субсидияланатынтұқымдардысатыпалунормасы, гектарғакилограмм*
1 килограммтұқымның
бағасы, теңге
Коэффициент**
Тиесілісубсидиялардыңсомасы, теңге (5-б. х 6-б. х
(7-б. х 8-б.))
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Дәндік жүгері
Тулпар 539
бірінші
38
26
483,3
0,7
334 250
     Ескертпе:
* облыстыңжергіліктіатқарушыорганыныңқаулысыменбекітілгенсубсидияланатынтұқымдардысатыпалунормасы;
** 0,7 коэффициентіҚазақстанРеспубликасындапайдалануғаұсынылатынселекциялықжетiстiктердiңмемлекеттiктiзiлiмiнеенгізілгенсорттардыңсубсидияланатынтұқымдарынсатыпалғанжағдайдақолданылады;
0,3 коэффициентіҚазақстанРеспубликасындапайдалануғаұсынылатынселекциялықжетiстiктердiңмемлекеттiктiзiлiмiнеенгізілмегенсорттардыңсубсидияланатынтұқымдарынсатыпалғанжағдайдақолданылады.
     ҰсынылғанақпараттыңдұрыстығынрастаймынжәнедұрысемесмәліметтерұсынғанымүшінҚазақстанРеспубликасыныңзаңдарынасәйкесжауапкершіліктуралыхабардармын.
Ақпараттықжүйелердеқамтылғанзаңменқорғалатынқұпиянықұрайтынмәліметтердіпайдалануғакелісемін.
Басшы (несенімхатбойыншаоныңөкілі):
______________ Б.Тлеукулов    (қолы)
Мөрорны (барболса)
2016жылғы«___» ____________
Өтінім 2016жылғы«_  »____    қарауғақабылдандыжәне№ __ болыптіркелді.
______________ НурлыбаевСабитАмирханович
(қолы)       (тегі, аты, әкесініңаты (жекебасынкуәландыратын
құжаттабарболса))
———————————————————————
(кесусызығы)
                              Талон
Өтінім№____________
20__ жылғы«___» ________ _____сағат_____минуттақарауғақабылданды.
_________ ___________________________________________________________
(қолы)   (өтінімдіқабылдағанжауаптыадамныңтегі, аты, әкесінің
аты (барболғанжағдайда))
Тұқымшаруашылығындамытуды
субсидиялауқағидаларына
3-қосымша
Нысан
Жуалыауданыныңауылшаруашылығыбөліміне
Субсидияланатынтұқымдардысатыпалужөніндегі
    шығындардыөтеугесубсидияларалуғаарналғанөтінім
«________________________»ш/қатынанЖарғынегізіндеәрекетететінбасшысы _________________________егісжұмыстарынжүргізугепайдаланылған ______________ мөлшеріндегі ___________________________________________________ субсидияланатынтұқымдарынсатыпалужөніндегішығындардыөтеугесубсидиялартөлеудісұрайды.
Деректеркөзі*
Қажеттімәліметтер
Деректер
1
2
3
4
1.
Заңдытұлғаүшін–мемлекеттіктіркеу (қайтатіркеу) туралыкуәлік**немесеанықтама
тіркеунөмірі
тіркеукүні
атауы
орналасқанжері
мемлекеттіктіркеукүні
кімберді
2.
Жекетұлғаүшін–жекебасынкуәландыратынқұжат
жекебасынкуәландыратынқұжатнөмірі
ЖСН****
кімберді
берілгенкүні
Жекетұлғаүшін–даракәсіпкердімемлекеттіктіркеутуралыкуәлік
орналасқанжері
тіркеукүні
кімберді
3.
Ауылшаруашылығыкооперативтеріүшін–мемлекеттіктіркеу (қайтатіркеу) туралыкуәлікнемесеанықтама***
БСН****
тіркеунөмірі
тіркеукүні
атауы
орналасқанжері
мемлекеттіктіркеукүні
кімберді
субсидиятиесіліауылшаруашылығыкооперативімүшесініңатауы
субсидиятиесіліауылшаруашылығыкооперативімүшесініңБСН/ЖСН****
4.
Жеручаскесінесәйкестендіружәне (немесе) құқықбелгілеуқұжаты
актініңнөмірі
кадастрлықнөмірі
барлықалаңы, гектар
оныңішіндеегістік
сорттарғаарналғаналаң, гектар
дақыл, сорт, репродукция
будандарғаарналғаналаң, гектар
дақыл, будан, репродукция
нысаналымақсаты
сәйкестендіруқұжатыныңнөміріжәнеберілгенкүні, кімберді
жеручаскесініңменшікиесініңнемесежерпайдаланушыныңатауы
5.
Ағымдағышотыныңбар-жоғытуралыақпарат
ЖСК****
Кбе****
банктіңнемесеҰлттықпочтаоператорыныңдеректемелері:
банктіңнемесеҰлттықпочтаоператорыныңатауы
БСК****
БСН****
Кбе****
6.
Сатыпалынғантұқымдарғабастапқытөлемқұжаттары, тұқымдардыжөнелтугежүкқұжаттар
нөмірі (шот-фактура, кірісжәнешығыскассалықордерлержәне (немесе) төлемтапсырмалары)
берілгенкүні
тұқымсатушыныңатауы
тұқымсатушыныңорналасқанжерініңмекенжайы
тұқымсатушыныңЖСК****
тауар-көлікжүкқұжатыныңнөмірі
дақыл, сорт (будан), репродукция
өлшембірлігі
мөлшері (көлемі)
ҚҚС-пен**** бағасы (теңге)
барлықөткізуқұны
7
Тұқымдардыңсорттықжәнесебусапасынрастайтынқұжаттар
нөмірі
берілгенкүні
кімберді
8
Мақтатұқымынхимиялықәдіспенөңдеугеарналғаншарттуралыақпарат
шарттыңнөмірі
шартжасалғанкүн
тұқымдардыхимиялықәдіспенжалаңаштаужөніндегікөрсетілетінқызметтердіжеткізуші
актігесәйкесжұмыстардыңорындалғанкүні
Ескертпе:
* өтінімберушіденкөрсетілгенқұжаттардыңтүпнұсқаларынжәнекөшірмелерінталапетугежолберілмейді;
 ** «ҚазақстанРеспубликасыныңкейбірзаңнамалықактілерінезаңдытұлғалардымемлекеттіктіркеужәнефилиалдарменөкілдіктердіесептіктіркеумәселелерібойыншаөзгерістерментолықтыруларенгізутуралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағыҚазақстанРеспубликасыныңЗаңықолданысқаенгізілгенгедейінберілгензаңдытұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайтатіркеу) туралыкуәлікзаңдытұлғақызметінтоқтатқанғадейінқолданыстаболады.
*** кестенің 3-жолындакөрсетілгенмәліметтерауылшаруашылығыкооперативініңсубсидиятиесіліәрбірмүшесінетолтырылады.
**** аббревиатуралардыңтолықжазылуы:
ЖСН – жекесәйкестендiрунөмiрі;
 ЖСК – жекесәйкестендiрукоды;
БСК – банктіксәйкестендiрукоды;
 БСН – бизнес-сәйкестендiрунөмiрі;
ҚҚС – қосылғанқұнсалығы;
 Кбе – бенефициаркоды.
                    Тиесілісубсидияларесебі
Дақылдыңатауы
Сорттың, буданныңатауы
Репродукция
Алаң, гектар
Субсидияланатынтұқымдардысатыпалунормасы, гектарғакилограмм*
1 килограммтұқымның
бағасы, теңге
Коэффициент**
Тиесілісубсидиялардыңсомасы, теңге (5-б. х 6-б. х
(7-б. х 8-б.))
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 Ескертпе:
* облыстыңжергіліктіатқарушыорганыныңқаулысыменбекітілгенсубсидияланатынтұқымдардысатыпалунормасы;
** 0,7 коэффициентіҚазақстанРеспубликасындапайдалануғаұсынылатынселекциялықжетiстiктердiңмемлекеттiктiзiлiмiнеенгізілгенсорттардыңсубсидияланатынтұқымдарынсатыпалғанжағдайдақолданылады;
0,3 коэффициентіҚазақстанРеспубликасындапайдалануғаұсынылатынселекциялықжетiстiктердiңмемлекеттiктiзiлiмiнеенгізілмегенсорттардыңсубсидияланатынтұқымдарынсатыпалғанжағдайдақолданылады.
     ҰсынылғанақпараттыңдұрыстығынрастаймынжәнедұрысемесмәліметтерұсынғанымүшінҚазақстанРеспубликасыныңзаңдарынасәйкесжауапкершіліктуралыхабардармын.
Ақпараттықжүйелердеқамтылғанзаңменқорғалатынқұпиянықұрайтынмәліметтердіпайдалануғакелісемін.
Басшы (несенімхатбойыншаоныңөкілі):
______________ _________________________________________(қолы)
Мөрорны (барболса)
2016жылғы«___» ____________
Өтінім 2016жылғы«_»____ қарауғақабылдандыжәне№ __ болыптіркелді.
______________ НурлыбаевСабитАмирханович
(қолы)       (тегі, аты, әкесініңаты (жекебасынкуәландыратын
құжаттабарболса))
———————————————————————
(кесусызығы)
                              Талон
Өтінім№____________
20__ жылғы«___» ________ _____сағат_____минуттақарауғақабылданды.
_________ ___________________________________________________________
(қолы)   (өтінімдіқабылдағанжауаптыадамныңтегі, аты, әкесінің
аты (барболғанжағдайда))
«Тұқым шаруашылығын дамытуды
субсидиялау» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына
1-қосымша
Нысан
Хабарлама
Құрметті ___________________________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушы)
Сізге ______________________________________________________________
(субсидияланатын бағыт)
бағыты бойынша субсидия тағайындау жөнінде шешім қабылданғаны туралы
ескертеміз.
Сұрақтар туындаған жағдайда _______________________________________
___________________________________________________________________
(көрсетілетін қызметті беруші)
жүгінуді өтінеміз.
Орындаушы: __________________________________________ _____________
(тегі, аты, әкесінің аты (жеке басын        (қолы)
куәландыратын құжатта бар болса))
Байланыс телефондары: _____________________________________
«Тұқым шаруашылығын дамытуды
субсидиялау» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына
2-қосымша
Нысан
Хабарлама
Құрметті __________________________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушы)
Сізге _____________________________________________________________
(субсидияланатын бағыт)
бағыты бойынша субсидия тағайындамау жөнінде шешім қабылданғаны
туралы ескертеміз.
Бас тарту себебі:___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Сұрақтар туындаған жағдайда ________________________________________
____________________________________________________________________
(көрсетілетін қызметті беруші)
жүгінуді өтінеміз.
Орындаушы: ___________________________________________ _____________
(тегі, аты, әкесінің аты (жеке басын          (қолы)
куәландыратын құжатта бар болса))
Байланыс телефондары: _____________________________________
Тұқым шаруашылығын дамытуды
субсидиялау қағидаларына
5-қосымша
Нысан
Жуалы  ауданының
(облыстық маңызы бар қаланың)
ауыл шаруашылығы бөліміне
Элиталық тұқым өсіру немесе тұқым өсіру шаруашылығы арқылы
  берілген ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің өтінімдері
          негізінде қалыптастырылған жиынтық өтінім
_____________________________________________________________
(тұқым өсіру шаруашылығының атауы және заңды мекенжайы)
Тиесілісубсидиялардытөлеутуралыөтінімбергенауылшаруашылығытауарынөндірушініңатауы, заңдымекенжайы
ЖСН/БСН*
Дақыл
Сорт, будан
Репродукция
Сатыпалынғансубсидияланатынтұқымдардыңмөлшері, тонна
1 тоннасының нарықтық бағасы, теңге
Сомасы, теңге
Төлемқұжаттарыбойыншатөлемсомасы, теңге
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
«Гамбург» ЖШС
070240016461
жүгері
Тулпар-539
бірінші
4 400
535 710
2 357 143
1 178 562
      Ескертпе:
* аббревиатуралардың толық жазылуы:
ЖСН – жеке сәйкестендiру нөмiрі;
БСН – бизнес-сәйкестендiру нөмiрі.
Басшы_________ ______________________________________________________
(қолы)    (тегі, аты, әкесініңаты (жекебасынкуәландыратын
құжаттабарболса))
Тұқым шаруашылығын дамытуды
субсидиялау қағидаларына
4-қосымша
Нысан
Жуалы ауданының
(облыстық маңызы бар қаланың)
ауыл шаруашылығы бөліміне
Көшірмесі: ____________________________
(облыс, аудан, атауы)
элиталық тұқым өсіру немесе
тұқым өсіру шаруашылығына
             Тиесілі субсидияларды төлеу туралы өтінім
      Мен,__________________________________________________________,
(облыстың, ауданның, ауыл шаруашылығы тауарын өндірушінің атауы)
осымен субсидияланатын тұқым сатып алуға субсидияларды өзімнің
банктік шотыма (немесе Ұлттық почта операторына) алудан бас
тартатынымды мәлімдеймін және маған тиесілі субсидияларды____________
_____________________________________________________________________
(облыстың, ауданның элиталық тұқым өсіру немесе тұқым өсіру
шаруашылығының атауы)
элиталық тұқым өсіру немесе тұқым өсіру шаруашылығына төлеуді сұраймын.
              Сатып алынған тұқымдар туралы ақпарат
Дақылдың атауы
Сорттың, буданның атауы
Репродукция
1 тоннасына нарықтық баға, теңге
Мөлшері, тонна
Нарықтықбағасыбойыншасомасы, теңге
Төленді, теңге
1
2
3
4
5
6
7
8
      Мен ағымдағы жылы субсидияланатын тұқымдарды сатып алуға субсидияларды тек бір рет алуға құқығым бар екенінен хабардармын, керісінше жағдайда маған төленген субсидиялар кері қайтарылуға тиіс.
_________ __________________________________________________________    (қолы)       (тегі, аты, әкесінің аты (жеке басын куәландыратын
құжатта бар болса))
Мөр орны (бар болса)
20__жылғы «___» ____________
Өтінім 20__жылғы «_»____ қарауға қабылданды және № __ болып тіркелді.
______________ ______________________________________________________
(қолы)       (тегі, аты, әкесінің аты (жеке басын куәландыратын
құжатта бар болса))
———————————————————————
(кесу сызығы)
Талон

 

Өтінім №____________
20__ жылғы «___» ________ _____сағат_____минутта қарауға қабылданды.
_________ ___________________________________________________________
(қолы)   (өтінімді қабылдаған жауапты адамның тегі, аты, әкесінің
аты (бар болған жағдайда))