Мемлекеттік орган қабылдайтын өтініштер үлгісі.

 

 «Мемлекеттік ветеринариялық-
санитариялық бақылау және
қадағалау объектілеріне ветеринариялық
-санитариялық қорытынды беру» мемлекеттiк
көрсетілетін қызмет стандартына
қосымша
Нысан
____________________________________
(ветеринария саласындағы қызметті
____________________________________
жүзеге асыратын жергілікті атқарушы
____________________________________
орган бөлімшесінің атауы)
____________________________________
____________________________________
(тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болса)
ЖСН/ заңды тұлғаның атауы, БСН)
Анықтама нөмірі (куәлік*)
Мемлекеттік тіркеу__________________
Мекенжайы___________________________
Өтініш нөмірі:
Өтініш
Ветеринариялық-санитариялық қорытындыны беруіңізді сұраймын__________
(объектінің түрі)
_____________________________________________________________________
Объектінің атауы_____________________________________________________
Объектіні белгілеу___________________________________________________
Объектінің сипаты____________________________________________________
Объектінің шығу тегі_________________________________________________
Үй-жайына жеке құқық белгілеу________________________________________
Мына мекенжайда орналасқан __________________________________________
Үй-жайы иесінің мәліметі_____________________________________________
Келісім-шарт қорытындысының күні_____________________________________
Келісім-шарттың жарамдылық уақыты____________________________________
Келісім-шарттың ерекше шарттары______________________________________
Үй-жайының мемлекеттік тіркеу туралы куәлігінің күні_________________
Мынадай құжаттарды қоса беріп отырмын:
_____________________________________________________________________
Байланыс телефоны __________________ E-mail _________________________
Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын
мәліметтерді пайдалануға келісемін.
Ұсынылып отырған мәліметтердің шынайылығын растаймын.
____________________________________ ___________________ 20___ жылғы
(өтініш берушінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) қолы)
Қосымша: _____ парақта 1 данада______________________________________
ескертпе: * «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне
заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді
есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңы
қолданысқа енгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті)
мемлекеттік (есепке алу) тіркеу (қайта тіркеу) куәлігі заңды тұлға
қызметін тоқтатқанға дейін жарамды болып табылады.
«Жануарларды өсіруді, жануарларды,
жануарлардан алынатын өнім мен шикізатты
дайындауды (союды), сақтауды, өңдеуді және
өткізуді жүзеге асыратын өндіріс объектілеріне,
сондай-ақ ветеринариялық препараттарды,
жемшөптер мен жемшөптік қоспаларды өндіру,
сақтау және өткізу жөніндегі ұйымдарға есептік
нөмірлер беру» мемлекеттiк көрсетілетін
қызмет стандартына
1-қосымша
Нысан
_________________________________________________
(ветеринария саласындағы қызметті жүзеге асыратын
_________________________________________________
жергілікті атқарушы орган бөлімшесінің атауы)
_________________________________________________
(жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
ЖСН, /заңды тұлғаның атауы, БСН)
Мемлекеттік тіркеу анықтамасының (куәлігінің*)
нөмірі___________________________________________
Мекенжайы________________________________________
Өтініш нөмірі:
Өтініш
_____________________________________________________________________
(өндіріс объектісінің, атауы қызмет түрі)
________________________________________________________есептік нөмір
беруіңізді сұраймын.
_______________________________________ мекенжайы бойынша орналасқан.
Ветеринариялық-санитариялық қорытындының берілген күні және нөмірі
_____________________________________________________________________
Мынадай құжаттарды қоса беремін:
_____________________________________________________________________
Байланыс телефоны __________________ E-mail _________________________
______________________________________________ 20__жылғы ____________
(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)) өтінім берушінің қолы )
Қосымша: _____ парақта __________ 1 данада
ескертпе: «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне
заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді
есептік тіркеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы
күшіне енгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті)
мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік, заңды
тұлға қызметін тоқтатқанға дейін жарамды болып табылады.
Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.
Ұсынылып отырған мәліметтердің шынайылығын растаймын.
«Ветеринария саласындағы қызметпен
айналысуға лицензия беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
1-қосымша
Нысан
Жеке тұлғаның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны
алуға арналған өтiнiші
_____________________________________________________________________
(лицензиардың толық атауы)
_____________________________________________________________________
(ДК атауы, ДК куәлігінің № және берілген күні (бар болған жағдайда)
жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болған жағдайда),
жеке сәйкестендіру нөмірі)
_____________________________________________________________________
(қызмет түрiнің және (немесе) қызметтiң кіші түрінің(-лерінің)
толық атауын көрсету)
жүзеге асыруға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қағаз
жеткізгіште ______ (лицензияны қағаз жеткізгіште алу қажет болған
жағдайда Х белгісін қою керек) беруiңiздi сұраймын.
Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы
_____________________________________________________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы,
үй/ғимарат нөмірі)
Электрондық поштасы _________________________________________________
Факсы _______________________________________________________________
Банктік шоты_________________________________________________________
(шот нөмірі, банктiң атауы және орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің
мекенжайы ___________________________________________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше
атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып
табылатындығы және оларға лицензияны және (немесе) лицензияға
қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мәселелері бойынша кез келген
ақпаратты жіберуге болатындығы;
өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен және (немесе)
кіші түрімен айналысуға сот тыйым салмағандығы;
қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келетіні және
жарамды болып табылатындығы расталады;
лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде
ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын
қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді пайдалануға келісемін.
Жеке тұлға __________ _________________________________________
(қолы) (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөр орны (бар болған жағдайда) Толтыру күні: 20___ жылғы «__» _______
«Ветеринария саласындағы қызметпен
айналысуға лицензия беру»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
2-қосымша
Нысан
Заңды тұлғаның лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны
алуға арналған өтiнiші
_____________________________________________________________________
(лицензиардың толық атауы)
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (оның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық
атауы, орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның
бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға
филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі)
_____________________________________________________________________
(қызмет түрiнің және (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лерінің)
толық атауын көрсету)
_____________________________________________________________________
жүзеге асыруға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қағаз
жеткізгіште ______ (лицензияны қағаз жеткізгіште алу қажет болған
жағдайда Х белгісін қою керек) беруiңiздi сұраймын.
Заңды тұлғаның мекенжайы ____________________________________________
(пошталық индексі, елі (шетелдік заңды тұлға үшін), облысы, қаласы,
ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жай)
нөмірі)
Электрондық поштасы _________________________________________________
Телефондары _________________________________________________________
Факсы _______________________________________________________________
Банктік шоты ________________________________________________________
(шот нөмірі, банктiң атауы және орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің
мекенжайы ___________________________________________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше
атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жай) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып
табылатындығы және оларға лицензияны және (немесе) лицензияға
қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мәселелері бойынша кез келген
ақпаратты жіберуге болатындығы;
өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен және (немесе)
кіші түрімен айналысуға сот тыйым салмағандығы;
қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келетіні және
жарамды болып табылатындығы расталады;
лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде
ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын
қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді пайдалануға келісемін.
Басшы ______________ __________________________________________
(қолы) (тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болған жағдайда)
      Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________
«Ветеринариялық анықтама беру»
мемлекеттiк көрсетілетін қызмет стандартына
қосымша
Нысан
__________________________________________
(мемлекеттік ветеринариялық ұйымның атауы)
__________________________________________
(тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болса) ЖСН
/ заңды тұлғаның атауы, БСН)
Мекенжайы_________________________________
Өтініш нөмірі:
Өтініш
_________________________ ветеринариялық анықтама беруіңізді сұраймын
(жануарға, жануардан алынатын өнімге мен шикізатқа. жемшөпке)
Байланыс телефоны __________________ E-mail _________________________
________________________________________________ 20__жылғы __________
(өтініш иесінің тегi, аты, әкесiнiң аты (бар болса) қолы)
Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын
мәліметтерді пайдалануға келісемін.
Ұсынылып отырған мәліметтердің шынайылығын растаймын.
ескертпе:* жануарларды тасымалдау кезінде жануардың түрі, паспортының
бірдейлендіру нөмірі; жануарлардан алынатын өнімді, шикізатты
тасымалдау кезінде өнімнің атауы, салмағы, орамасы, таңбалануы,
бірдейлендіру нөмірі көрсетіледі.
«Ауыл шаруашылығы жануарларын
ветеринариялық паспорт бере отырып
бірдейлендіруді жүргізу»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына
1-қосымша
Нысан
_______________________________________
(ветеринариялық ұйымның атауы)
_______________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)
ЖСН, /заңды тұлғаның атауы БСН)
Мекенжайы _____________________________
Өтініш нөмірі:
Өтініш
      Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізуге арналған
бұйымдарың (құралдарың) жоғалуына, бүлінуіне, төл алынуына
байланысты, тағы басқа кездерде* (қажеттісінің астын сызыңыз) ауыл
шаруашылығы жануарын бірдейлендіруіңізді және аспалы сырғаның
телңұсқасын (телнұсқа алу үшін көрсетіледі) беруіңізді сұраймын.
жануар түрі ________________________________________________________;
жануарлар саны _____________________________________________________;
Ауыл шаруашылығы жануарының жеке нөмірі (аспалы сырғаның
телнұсқасын алу үшін)________________________________________________
Бірдейлендіру тәсілі (сырғалау, таңбалау, чиптеу, татуировка)
(қажеттісінің астын сызыңыз);
Мына құжаттарды қоса беремін:
я Чиптің құнын төлеу туралы түбіртек;
я Ауыл шаруашылығы жануары паспортының көшірмесі:
я Өзге құжаттар (көрсету керек)
Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын
мәліметтерді пайдалануға келісемін.
Ұсынылып отырған мәліметтердің шынайылығын растаймын.
Байланыс телефондары ____________________ E-mail ____________________
20 __ жылғы ____________ _________________________
(өтініш берушінің қолы)
Қосымша: _____ парақ 1 данада _______________________________________
Құжаттар 20 __ жылғы _____________ қабылданды
________________________________ (құжаттарды қабылдаған адамның қолы)

 

Ескертпе* ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізу
қажеттлігінің себебін көрсету.