Өтініш пен сұрау салулардың үлгілері.

 

 

Жер қатынастары бойынша уәкілеттіорганның басшысы
____________________________
      (уәкілетті органның атауы)
____________________________
      (тегі, аты, әкесінің аты)
____________________________
      (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты
____________________________
      не заңды тұлғаның толық атауы)
____________________________
(ЖСН (БСН), жеке немесе заңды тұлғаның жеке
____________________________
      басын куәландыратын құжаттардың
____________________________
      деректемелері, байланыс телефоны,
____________________________
      Мекен-жайы)
Жер учаскелерін қалыптастыру жөніндегі жерге орналастыру жобасын бекiтуге өтініш
Жерге орналастыру жобасын әзірлеуші – тегі, аты, әкесінің аты немесе заңды тұлғаның толық атауы
Жер учаскесіне құқық беру туралы өтініш білдірушінің тегі, аты, әкесінің аты немесе заңды тұлғаның атауы
Жерге орналастыру жобасының атауы
Жер учаскесінің мекенжайы (орналасқан жері)
Жер учаскесінің сұралып отырған нысаналы мақсаты және ауданы, га
Жерге орналастыру жобасы даналарының саны
Төмен тұрған ЖАО шешімі, нөмірі және күні
1
2
3
4
5
6
7
Жерге орналастыру жобасы мемлекет жер учаскесіне жеке меншік құқығын немесе жер пайдалану құқығын берген кезде, жер учаскесінің сәйкестендіру сипаттамалары өзгерген жағдайда (қажеттісінің астын сызу) әзірленді.
Ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.
Күні __________ Өтініш беруші________________________________
                                     (жеке немесе заңды тұлғаның не
__________________________________
                           уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты,
_________________________________

 

қолы)
______________(облыс, қала, аудан әкіміне)
(облыс, қала)
________________________________
      (тегі, аты, әкесінің аты)
кімнен _______________________________
      (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты
________________________________
не заңды тұлғаның
________________________________
      толық атауы)
ЖСН (БСН)_____________________
 (жеке немесе заңды тұлғаның жеке басын куәландыратын
________________________________
құжаттың деректемелері,
________________________________
      байланыс телефоны, мекенжайы)
 
Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгертуге өтініш
Сізден маған жеке меншік (жер пайдалану құқығындағы тиесілі) ________________________________________________________________________________мекенжайында орналасқан, ауданы ____________ га, кадастрлық нөмірі_________________________, жер учаскесінің пайдалану _____________________________________________________________нысаналы
мақсатынан___________________________________________________нысаналы
мақсатына____________________________________________________________
           (жер учаскесінің көлемін көрсете отырып, оның нысаналы
мақсатын өзгерту қажеттілігінің себебін көрсету)
байланысты өзгертуді сұраймын.
Құықығын растайтын құжаттың № ________, берілген күні «_____»______ ________ жылғы,
Сәйкестендіру құжатының № ______ берілген күні «_________» _________ ________жылғы.
Ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын
мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.
Күні __________ Өтініш беруші________________________________
                                    (жеке немесе заңды тұлғаның не
_________________________________
                                      уәкілетті тұлғаның тегі, аты,
_________________________________ әкесінің аты,
қолы)
______________________(облыс, қала, аудан)әкіміне
____________________________________
(облыс, қала) _______________________________
               (тегі, аты, әкесінің аты)
____________________________________
(жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты
____________________________________
не заңды тұлғаның толық атауы)
ЖСН (БСН)_______________________________
(жеке немесе заңды тұлғаның жеке
____________________________________
басын куәландыратын құжаттың
____________________________________
деректемелері, байланыс телефоны,
____________________________________мекенжайы)
Іздестіру жұмыстарын жүргізу үшін жер учаскесін пайдалануға рұқсат беру туралы өтініш
___________________________________________________________ бойынша     (жер учаскесінің мекенжайы (орналасқан орны)
орналасқан, алаңы____________________________________________________
(алқап түрін көрсету)
жер учаскесін ______________ мерзімге
дейін____________________________________
______________________________________________негізінде жүргізілетін
___________________________________________________________жұмыстарды
(іздестіру жұмыстарының түрін және мақсатын көрсету)
жұмыстарды жүргізу кестесі___________________________________________
жұмыстарын жүргізу үшін пайдалануға рұқсат беруіңізді өтінемін.
Жер кодексінің 71-бабына сәйкес іздестіру жұмыстарын жүргізуге байланысты жер учаскесін пайдалану шарттарын қабылдауға міндеттенемін.
_____________________________________________________________________
(келісу)
Ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны
құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.
Күні __________ Өтініш беруші________________________________
                                     (жеке тұлғаның немесе заңды
_________________________________
                                      тұлғаның не уәкілетті адамның
_______________________________
                                     тегі, аты, әкесінің аты, қолы)
______________________________
басшысы______________________
(тегі, аты, әкесінің аты)
______________________________
(жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты
______________________________
не заңды тұлғаның толық атауы)
______________________________
(жеке немесе заңды тұлғаның жеке
______________________________
басын куәландыратын құжаттың
______________________________
деректемелері, байланыс телефоны,
______________________________
Мекенжайы)
Мемлекет жеке меншікке сататын нақты жер учаскелерінің
кадастрлық (бағалау) құнын бекітуге
ӨТІНІШ_____________________________________________________________________________
Мекен жайы (жер учаскесінің орналасқан жері)
бойынша орналасқан жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құны актісін бекітуді сұраймын.
Ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.
Күні __________ Өтініш беруші__________________________________________________
                              (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты
немесе заңды тұлғаның не
______________________________________
уәкілетті тұлғаның атауы, қолы)
________________________________
ауданының (облыстық маңызы бар
________________________________
қаланың) әкімі (Т.А.Ә. (ол болған кезде)
________________________________
(жеке тұлғаның Т.А.Ә. (ол болған кезде)
________________________________
не заңды тұлғаның толық атауы)
________________________________
(ЖСН (БСН), жеке немесе заңды тұлғаның
________________________________
жеке басын куәландыратын құжаттың
________________________________
деректемелері, байланыс телефоны,
________________________________
мекенжайы)
Суармалы егiстiктi алқаптардыңсуарылмайтын түрiне
ауыстыруға рұқсат беруге өтініш
 
 _________________________________________________бойынша орналасқан,
  (жер учаскесінің мекенжайы (орналасқан орны)
жер учаскесінің нысаналы мақсаты _______________________, кадастрлық нөмір _____________, алаңы _____________ гектар суармалы егістікті алқабын_____________________________________байланысты суарылмайтын
(ауыстыру қажеттілігінің себебін көрсету)
түріне ауыстыруыңызды сұраймын.
Ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.
Өтініш беруші _________________________________________________
(жеке тұлғаның Т.А.Ә. (ол болған кезде) немесе заңды тұлғаның не уәкілетті тұлғаның атауы, қолы)