Құрметті «БЖЗҚ» АҚ салымшысы (алушысы)!

 

Құрметті «БЖЗҚ» АҚ салымшысы (алушысы)!

 

«БЖЗҚ» АҚ зейнет жасына толған (ерлер – 63 жас, әйелдер – 59 жас) және «БЖЗҚ» АҚ-да зейнетақы жинақтары бар тұлғалардың, оның ішінде егер Сіз бюджет қаражаты есебінен зейнетақы төлемдерін алушы болсаңыз және «БЖЗҚ» АҚ-дан зейнетақы төлемдерін алушы болмасаңыз, «БЖЗҚ» АҚ-дан зейнетақы төлемдерін алу құқығы бар екенін хабарлайды.

Сіздің «БЖЗҚ» АҚ-да зейнетақы жинақтарыңыздың бар екенін, ал зейнетақы төлемдерінің алушы өтініш берген күннен бастап белгіленетінін және зейнетақы жинақтары таусылғанша төленетінін[1] ескеріп, оның ішінде зейнетақы төлемдеріне құқық туындаған жағдайда, Мемлекеттік корпорацияға[2] өтініш білдіруіңізді сұраймыз.

Сонымен қатар Қазақстан Республикасының жинақтаушы зейнетақы жүйесін әрі қарай дамыту бағыттары бойынша заңнамасын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының зейнетақы заңнамасына төмендегідей өзгеріс енгізіліп, оның 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енгенін хабарлаймыз:

  • әйелдердің зейнет жасын кезеңді түрде ұлғайту:

2018 жылғы 1 қаңтардан бастап – 58,5 жас; 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап – 59 жас;

2020 жылғы 1 қаңтардан бастап – 59,5 жас; 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап – 60 жас;

2022 жылғы 1 қаңтардан бастап – 60,5 жас; 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап – 61 жас;

2024 жылғы 1 қаңтардан бастап – 61,5 жас; 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап – 62 жас;

2026 жылғы 1 қаңтардан бастап – 62,5 жас; 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап – 63 жас;

  • міндетті зейнетақы жарналары және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен құралған зейнетақы жинақтарынан «БЖЗҚ» АҚ-дан зейнетақы төлемдерін:

белгіленген кесте бойынша ай сайынғы зейнетақы төлемдері түрінде;

өтініш білдірген күні алушылардың зейнетақы жинақтарының сомасы республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төменгі зейнетақының он екі еселенген мөлшерінен аспаған (2019 жылы – 433 296 теңге = 12 * 36 108) жағдайда бірден жүзеге асыру[3];

«БЖЗҚ» АҚ-дан зейнетақы төлемдерін есептеу тәртібін өзгерту, бұған сай «БЖЗҚ» АҚ-дан ай сайынғы зейнетақы төлемінің мөлшері республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төменгі күнкөрістің кемінде 54 пайызы болады (2019 жылы – 16 036,92 теңге = 54% * 29 698).

 

 

 

 

Уважаемый Вкладчик (Получатель) АО «ЕНПФ»!

 

АО «ЕНПФ» информирует Вас о том, что лица, достигшие пенсионного возраста (мужчины – 63 лет, женщины – 59 лет) и имеющие пенсионные накопления в АО «ЕНПФ», имеют право на получение пенсионных выплат из АО «ЕНПФ», в том числе если Вы являетесь получателем пенсионных выплат за счет бюджетных средств и не являетесь получателем пенсионных выплат из АО «ЕНПФ».

Учитывая, что у Вас имеются пенсионные накопления в АО «ЕНПФ», а пенсионные выплаты устанавливаются со дня обращения получателя и осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений[4], просим обратиться в Государственную корпорацию[5], в том числе в случае наступления права на пенсионные выплаты.

Также уведомляем, что в целях реализации законодательства Республики Казахстан по направлениям дальнейшего развития накопительной пенсионной системы в пенсионное законодательство Республики Казахстан были внесены в том числе нижеследующие изменения, вступившие в силу с 1 января 2018 года:

  • поэтапное увеличение пенсионного возраста у женщин:

с 1 января 2018 года – 58,5 лет; с 1 января 2019 года – 59 лет;

с 1 января 2020 года – 59,5 лет; с 1 января 2021 года – 60 лет;

с 1 января 2022 года – 60,5 лет; с 1 января 2023 года – 61 года;

с 1 января 2024 года – 61,5 года; с 1 января 2025 года – 62 лет;

с 1 января 2026 года – 62,5 лет; с 1 января 2027 года – 63 лет;

  • осуществление[6] пенсионных выплат из АО «ЕНПФ» из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов:

в виде ежемесячных пенсионных выплат по установленному графику;

единовременно в случае, если сумма пенсионных накоплений получателей на дату обращения не превышает двенадцатикратный размер минимальной пенсии, установленный законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год (в 2019 году – 433 296 тенге = 12 * 36 108);

изменение порядка расчета пенсионных выплат из АО «ЕНПФ», согласно которому в том числе размер ежемесячной пенсионной выплаты из АО «ЕНПФ» составляет не менее 54 процентов от прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете (в 2019 году – 16 036,92 тенге = 54% * 29 698).

 

[1]Қазақстан Республикасы Үкіметінің 02.10.2013ж. № 1042 қаулысымен бекітілген Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен қалыптасқан зейнетақы жинақтарынан зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру қағидаларының 3-тармағы

[2] «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ

[3]«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасы заңының 30-бабы

[4]пункт 3 Правил осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 02.10.2013 года № 1042

[5] НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

[6]статья 30 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»;