Кандидаттар үшін үгіттік баспа материалдарын орналастыруға арналған орындар

Кандидаттар үшін үгіттік баспа материалдарын орналастыруға

арналған орындар

 

Жуалы ауданы әкімдігінің 2020 жылғы

07 сәуірдегі № 173 қаулысымен бекітілген

 

Ауылдық округтер және елді мекен атауы Үгіттік баспа материалдарын орналастыру

үшін орындар

1 Б.Момышұлы ауылы Б.Момышұлы ауылы, Рысбек батыр көшесі № 62 мекен жайдағы тақта
2 Ақсай ауылдық округі Қайрат ауылы, Абай көшесі № 1 мекен жайдағы тақта
3 Ақтөбе ауылдық округі Бәйтерек ауылы, Еңбекші көшесі № 1 мекен жайдағы тақта
4 Билікөл ауылдық округі Қарабастау ауылы, Жамбыл көшесі, нөмірсіз, мәдениет үйі аумағында орналасқан тақта
5 Боралдай ауылдық округі Көлтоған ауылы, Д.Қонаев көшесі № 38 мекен жайдағы тақта
6 Жетітөбе ауылдық округі Кәріқорған ауылы, М.Қожаназаров көшесі № 42 мекен жайдағы тақта
7 Көкбастау ауылдық округі Көктөбе ауылы, А.Иманалыұлы көшесі № 51 мекен жайдағы тақта
8 Күреңбел ауылдық округі Күреңбел ауылы, Бейбітшілік көшесі № 64 мекен мекен жайдағы тақта
9 Қарасаз ауылдық округі Қарасаз ауылы, Гагарин көшесі № 2 мекен жайдағы тақта
10 Қошқарата ауылдық округі Қошқарата ауылы, Б.Үсенов көшесі № 34 мекен жайдағы тақта
11 Қызыларық ауылдық округі Қызыларық ауылы, Т.Тастандиев көшесі № 22 А мекен жайдағы тақта
12 Мыңбұлақ ауылдық округі Көлбастау ауылы, Абай көшесі № 2 мекен жайдағы тақта
13 Нұрлыкент ауылдық округі Нұрлыкент ауылы, Н.Замбаев көшесі № 49 мекен жайдағы тақта
14 Шақпақ ауылдық округі Шақпақата ауылы, Д.Пахомов көшесі № 45А мекен жайдағы тақта

 

 

 

Места для размещения агитационных печатных

материалов для кандидатов

 

Утверждено постановлением акимата

Жуалынского района от 07 апреля 2020 года №  173

 

Наименование населенного пункта и сельских округов Места для размещения агитационных печатных материалов
1 село Б.Момышулы Щит по адресу село Б. Момышулы, улица Рысбек батыра № 62
2 Аксайский сельский округ Щит по адресу село Кайрат, улица Абая № 1
3 Актюбинский сельский округ Щит по адресу село Байтерек, улица Енбекши № 1
4 Биликольский сельский округ Щит, расположенный на территории дома культуры, село Карабастау, улица Жамбыла, без номера
5 Боралдайский сельский округ Щит по адресу село Кольтоган, улица Д.Конаева № 38
6 Жетитобинский сельский округ Щит по адресу село Карикорган, улица М.Кожаназарова № 42
7 Кокбастауский сельский округ Щит по адресу село Коктобе, улица  А.Иманалыулы № 51
8 Куренбельский сельский округ Щит по адресу село Куренбел, улица  Бейбитшилик № 64
9 Карасазский сельский округ село Щит по адресу село Карасаз, улица  Гагарина № 2
10 Кошкаратинский сельский округ Щит по адресу село Кошкарата, улица  Б.Усенова № 34
11 Кызыларыкский сельский округ Щит по адресу село Кызыларык, улица  Т.Тастандиева № 22 А
12 Мынбулакский сельский округ Щит по адресу село Колбастау, улица Абая № 2
13 Нурлыкентский сельский округ Щит по адресу село Нурлыкент, улица Н.Замбаева № 49
14 Шакпакский сельский округ Щит по адресу село Шакпаката, улица.Пахомова № 45 А